Algemene Voorwaarden van AutodealerXL

 

 1. Algemeen, Juridisch bindend karakter van de AV, Definities
 1. AutodealerXL B.V. (“AutodealerXL”) is de ontwikkelaar en eigenaar van de rechten op een webgebaseerd platform (“Platform”) en een softwaretoepassing (“Software”) voor het beheer en de verkoop van de voorraad gebruikte motorvoertuigen (“Voertuigen”). AutodealerXL maakt de verwerving en verkoop van Voertuigen mogelijk via het Platform binnen online veilingen en biedt het gebruik van het Platform en de Software, evenals bepaalde aanvullende diensten, aan in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden (“AV”). Binnen de online veilingen wordt een koopovereenkomst voor het te veilen Voertuig gesloten tussen de verkoper van een Voertuig (“Verkoper”) en het veilinghuis (“Veilinghuis”) of een autodealer (“Partnerdealer”). Als er een bijbehorende raamovereenkomst bestaat tussen de Verkoper en AutodealerXL, wordt de koopovereenkomst gesloten tussen AutodealerXL – Autoveiling EU (“Autoveiling EU”), een dochteronderneming van AutodealerXL, en het Veilinghuis of de Partnerdealer, onder voorbehoud van de voorwaarde dat het Voertuig wordt geveild aan een Veilinghuis of Partnerdealer in dezelfde veiling. In dat geval wordt Autoveiling EU dus een partij bij de koopovereenkomst.
 2. Deze AV zijn van toepassing op alle juridische relaties die voortvloeien uit online veilingen, dat wil zeggen op de juridische relaties tussen AutodealerXL en Verkopers, AutodealerXL en Veilinghuizen, AutodealerXL en Partnerdealers, evenals op de juridische relaties tussen Verkopers en Autoveiling EU. Ze zijn ook van toepassing op de juridische relaties tussen Verkopers en Veilinghuizen, Verkopers en Partnerdealers, en tot slot op de juridische relaties tussen Partnerdealers en Veilinghuizen. Bovendien zijn ze van toepassing op alle raamovereenkomsten die zijn gesloten tussen AutodealerXL en Verkopers, Veilinghuizen en Partnerdealers, evenals op alle andere verkoop van Voertuigen bemiddeld door AutodealerXL.
 3. Het gebruik van het Platform en de Software van AutodealerXL is uitsluitend toegestaan aan klanten die exploitanten zijn van een commerciële onderneming in de zin van § 14 van het Duitse Burgerlijk Wetboek (BGB).
 4. Deze AV zijn in afdrukbare vorm opgeslagen op de website van AutodealerXL. Bij hun registratie accepteren de gebruikers (Verkopers, Veilinghuizen en Partnerdealers) (“Gebruikers”) van het Platform en de Software deze AV.
 5. AutodealerXL behoudt zich het recht voor om de AV te wijzigen, met name in geval van wetswijzigingen, veranderingen in jurisprudentie of veranderingen in economische omstandigheden. Dergelijke wijzigingen zullen worden gepubliceerd op de website van AutodealerXL en op deze manier onder de aandacht van Gebruikers worden gebracht. Ze worden geacht te zijn aanvaard als Gebruikers binnen 4 weken na publicatie op de website van AutodealerXL geen bezwaar maken. Bij de publicatie van wijzigingen in de AV worden Gebruikers opnieuw geïnformeerd over de 4 weken bezwaartermijn en het feit dat de gewijzigde AV van kracht worden als ze niet schriftelijk binnen de 4 weken worden bestreden.
 6. Afwijkende, strijdige of aanvullende voorwaarden, in het bijzonder algemene voorwaarden van Verkopers en Veilinghuizen, zijn alleen van toepassing als en voor zover AutodealerXL hiermee schriftelijk heeft ingestemd, bijvoorbeeld door het sluiten van een raamovereenkomst. Voor zover er een raamovereenkomst bestaat met een Verkoper of een Veilinghuis, kan deze bepalingen bevatten die voorrang hebben in geval van afwijkingen van de bepalingen van deze AV.

 

 1. Inloggen, Registratie en Toegang tot het Platform
 1. Het gebruik van het platform vereist de inloggegevens en registratie van de gebruiker.
 2. Natuurlijke personen en rechtspersonen zijn gemachtigd om zich te registreren. Bij registratie moeten gebruikers hun identiteit bewijzen door een uittreksel uit het handelsregister/handelsvergunning en een geldig identiteitsbewijs te tonen. In het geval van rechtspersonen is de presentatie van het identiteitsbewijs van de wettelijke vertegenwoordiger vereist.
 3. Bij registratie dienen gebruikers hun volledige bedrijfsnaam, adres, bankgegevens en e-mailadres te verstrekken, evenals alle andere door AutodealerXL volledig en correct gevraagde informatie. Daarnaast zijn ze verplicht om bij registratie hun geldige belastingnummer en/of hun btw-identificatienummer (BTW-nummer) te verstrekken. Voor gebruikers uit een land binnen de EU is het verstrekken van een melding van het aan hen uitgegeven geldige BTW-nummer verplicht. Het belastingnummer en/of BTW-nummer worden gebruikt voor de contractuele relatie met AutodealerXL, tenzij het schriftelijk wordt ingetrokken door de gebruikers.
 4. Gebruikers uit een land buiten de EU moeten bij registratie een certificaat van bewijs overleggen met betrekking tot hun status als exploitant van een commercieel bedrijf, uitgegeven door het belastingkantoor dat verantwoordelijk is voor hen. De datum van afgifte van een dergelijk certificaat mag niet ouder zijn dan 12 maanden.
 5. De registratie van de gebruiker vormt een aanbod tot het sluiten van een gebruikersovereenkomst met betrekking tot het platform en de software van AutodealerXL. AutodealerXL behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken de conclusie van de overeenkomst te aanvaarden of te weigeren. Er bestaat geen recht op het sluiten van een overeenkomst. De gebruikersovereenkomst voor het platform en de software wordt effectief gesloten nadat deze is aanvaard door middel van activering op https://app.AutodealerXL.com en de aanmaak van een gebruikersaccount (“Account”).
 6. Gebruikers zijn verplicht om alle gevraagde gegevens tijdens de registratie volledig en naar waarheid te verstrekken. Als de verstrekte gegevens tijdens de registratie veranderen, moeten de gegevens onmiddellijk worden aangepast. Bij onjuiste informatie is AutodealerXL te allen tijde gerechtigd om het account en de toegang tot het platform tijdelijk of permanent te blokkeren.
 7. Als gebruikers hun account verwijderen, is hiervoor een schriftelijke kennisgeving aan AutodealerXL vereist. Na ontvangst van deze kennisgeving zal AutodealerXL alle actief ingevoerde gegevens en inhoud verwijderen, tenzij deze deel uitmaakt van een actieve of voltooide veiling en nog steeds zichtbaar moet zijn voor andere veilingdeelnemers (bijv. veilingparameters, voertuiggegevens). Passief verkregen gegevens (bijv. het aantal voltooide bestellingen) evenals transactiegerelateerde gegevens en interne processen, zoals boekhoudkundige processen, blijven opgeslagen, maar worden niet langer weergegeven.
 8. Gebruikers dienen ervoor te zorgen dat hun accounts uitsluitend door henzelf of door geautoriseerde personen worden gebruikt. Ze zijn verplicht om alle toegangsgegevens en wachtwoorden vertrouwelijk te houden. Ze zijn aansprakelijk voor het gebruik van het wachtwoord en zijn verantwoordelijk voor alle acties die worden ondernomen in het kader van het gebruik van de accounts. Als wordt vermoed dat het wachtwoord is gestolen of dat derden onbevoegde toegang hebben gehad of kunnen hebben tot het account, zijn gebruikers verplicht om AutodealerXL onmiddellijk op de hoogte te stellen en de betrokken toegangsgegevens (inclusief het wachtwoord) onmiddellijk te wijzigen. Gebruikers zijn verantwoordelijk voor elk gebruik van de diensten van AutodealerXL met behulp van hun toegangsgegevens tot 1 werkdag na een dergelijke kennisgeving, inclusief alle directe of indirecte gevolgen. Elke aansprakelijkheid van AutodealerXL, met name door verlies van het wachtwoord of andere informatie, is uitgesloten. Dit laat de aansprakelijkheid onder sectie XIII van deze algemene voorwaarden onverlet.
 9. Als de gebruiker een veilinghuis is, is alleen de creatie van één account toegestaan. Het account is niet overdraagbaar. Als de gebruiker een verkoper is, kunnen er meerdere accounts met verschillende functies en machtigingen worden aangemaakt.
 10. De in een account opgeslagen gegevens met betrekking tot de gemachtigde persoon/personen, zoals naam, telefoon, adres, inloggegevens, wachtwoord, accountgegevens en informatie over de opslaglocatie en de contactpersoon kunnen zelfstandig door de gebruiker worden bewerkt.
 11. Er bestaat geen recht op toelating tot het gebruik van het online platform. AutodealerXL is bevoegd om toelating te weigeren of in te trekken zonder opgave van redenen. Toelating wordt met name geweigerd of ingetrokken in geval van onjuiste informatie verstrekt tijdens de registratie, misbruik van de diensten van AutodealerXL, inbreuk op rechten van derden, wanprestatie/niet-nakoming van contractuele serviceverplichtingen, insolventie of insolventieprocedure tegen het vermogen van de gebruiker, of afwijzing van insolventieprocedure wegens gebrek aan activa.
 12. Gewoonlijk wordt de contractuele relatie tussen AutodealerXL en de gebruiker geregeld door het sluiten van een raamovereenkomst in het kader van het registratieproces.
 13. Als de gebruiker van plan is gebruik te maken van de toegestane mogelijkheid om zijn account te deregistreren en er een raamovereenkomst bestaat, dient hij zich te houden aan de overeengekomen termijn en opzegtermijnen.
 14. De gebruiker zal AutodealerXL vergoeden voor alle schade die AutodealerXL lijdt als gevolg van aansprakelijkheid op grond van artikel 25e van de wet op het voorkomen van verlies van btw bij de handel in goederen op internet, vanwege een belasting die niet is betaald door de betrokken gebruiker.

 

III. Juridische status van AutodealerXL

 1. Via het Platform en de Software veilt AutodealerXL voertuigen namens anderen en voor eigen rekening. AutodealerXL int de aankoopprijs plus koperscommissie in eigen naam. De verkoper draagt aan AutodealerXL alle rechten over die voortvloeien uit de koopovereenkomst die is gesloten met het veilinghuis of de partnerdealer. AutodealerXL aanvaardt hierbij de overdracht. AutodealerXL zal de naam van de verkoper bekendmaken aan het veilinghuis of de partnerdealer in geval van een gerechtvaardigde klacht, mits het veilinghuis of de partnerdealer hierom schriftelijk verzoekt.
 2. AutodealerXL zelf wordt geen partij bij de koopovereenkomsten die via het Platform worden gesloten.
 3. AutodealerXL behoudt zich het recht voor om op elk moment zijn aangeboden diensten of delen daarvan te wijzigen of stop te zetten, of deze te vervangen door andere diensten. De gebruiker heeft geen recht op het behoud van bepaalde diensten.
 1. Verplichtingen van de verkoper
 1. De verkoper dient het te veilen voertuig nauwkeurig en volledig te beschrijven. Hij dient op het Platform alle kenmerken, eigenschappen en gebreken die als essentieel worden beschouwd voor de beslissing tot aankoop in het handelsverkeer, naar waarheid te vermelden. Dit omvat met name de volgende informatie:
 • Voertuigidentificatienummer (VIN-nummer)
 • Datum van eerste registratie
 • Aantal eigenaren
 • Vorig gebruik/oorsprong van het voertuig (bijv. herimport)
 • Uitrusting
 • Minimum prijs
 • Informatie over standaard of differentiële belastingheffing
 • Kilometerstand
 • Ongeval/voorheen opgelopen schade

De verkoper dient gedetailleerde en uitgebreide informatie te verstrekken over ongevallen en eerdere schade, evenals technische gebreken. Hij moet garanderen dat het voertuig in een rijdbare en verkeersveilige staat verkeert. Indien het voertuig niet in een dergelijke staat verkeert en/of verkeersveilig is, dient hij dit expliciet op het Platform te vermelden.

 1. Indien voertuiggegevens worden gecreëerd via externe dienstverleners, zoals taxateurs, zijn er drie opties voor toegang tot deze gegevens: a. De verkoper meldt AutodealerXL aan als geregistreerde gebruiker van zijn taxatie-account. b. De verkoper machtigt AutodealerXL met een gebruiksverklaring voor zijn respectieve klantnummer van de webdienst of soortgelijke diensten van de taxateurorganisatie voor toegang tot en uitwisseling van de taxatiegegevens (conditierapporten, foto’s, verlaagde waarde taxaties, etc.). c. De verkoper verstrekt AutodealerXL volgens de voorwaarden van de taxateur de bestaande Server Login-gegevens van de verkoper.
 2. Alle essentiële gegevens met betrekking tot de verkoop van een voertuig worden opgeslagen in het logboek van de klant en de veiling. Dit omvat ook de deadlines voor de tijdige verstrekking van de voertuigdocumenten en voor de beschikbaarstelling van het voertuig na ontvangst van de betaling. De verkoper is aansprakelijk voor de juistheid en volledigheid van de in het veilinglogboek en klantlogboek opgeslagen informatie, evenals voor de naleving van de deadlines. Eventuele nadelen of schade als gevolg van onjuiste of achterwege gelaten informatie, evenals late of niet-ontvangst van documenten, komen uitsluitend voor rekening van de verkoper.
 3. Voor zover de voertuigbeschrijving van de verkoper voertuiggegevens van de fabrikant bevat, bijvoorbeeld via een DAT-query, en deze voertuiggegevens afwijken van de door de verkoper ingevoerde gegevens, is de informatie van de verkoper doorslaggevend. Indien de foto’s van het voertuig die op het Platform worden geplaatst afwijken van de schriftelijke informatie van de verkoper, zijn de foto’s van het voertuig doorslaggevend.
 4. AutodealerXL is gerechtigd een voertuig uit te sluiten van deelname aan een veiling, met name indien AutodealerXL vaststelt dat de door de verkoper verstrekte informatie niet overeenkomt met de daadwerkelijke staat van het voertuig. AutodealerXL is niet verplicht om de door de verkoper verstrekte informatie te controleren. De beschrijving en foto’s van een voertuig mogen geen reclame bevatten voor andere voertuigen.
 5. De verkoper garandeert dat het voertuig zijn volledige eigendom is of, indien het niet zijn eigendom is of anderszins met rechten van derden is belast, dat hij bevoegd is om het voertuig te verkopen.
 6. De verkoper is verplicht om voertuigen die bij AutodealerXL zijn geplaatst niet aan te bieden op andere marketingplatforms of via andere marketingkanalen. Het is hem ook niet toegestaan om, rechtstreeks of via een derde partij, biedingen te plaatsen op een voertuig dat hij zelf heeft geplaatst gedurende de looptijd van een dergelijke veiling.
 7. Na de verkoop van een voertuig dient de verkoper AutodealerXL een factuur te verstrekken voor de aankoopprijs, het voertuig met voertuigdocumenten, sleutels en eventuele accessoires beschikbaar te stellen voor ophaling, onder vermelding van de locatie in het AutodealerXL-systeem, en het over te dragen aan de koper of aan een transportbedrijf dat is belast met de ophaling op vertoon van een afhaalautorisatie. Op instructie en na overleg met AutodealerXL dient de verkoper de voertuigdocumenten naar een door AutodealerXL gespecificeerd adres te sturen. Daarbij moet de verkoper zich houden aan de door hem op het Platform in de veiling gespecificeerde deadlines.
 8. Indien de verzending van een voertuig door de verkoper wordt geannuleerd of indien het voertuig door AutodealerXL wordt uitgesloten van een veiling omdat de informatie van de verkoper niet overeenkomt met de daadwerkelijke staat van het voertuig, brengt AutodealerXL de verkoper de kosten in rekening die voortvloeien uit de raamovereenkomst of de respectieve geldende prijslijst.

 

 1. Diensten, Verplichtingen van AutodealerXL
 1. AutodealerXL biedt het Platform en de Software aan Verkopers, Veilinghuizen en Partner Dealers op het toegangspunt van het datacenter van AutodealerXL (“Uitvoeringsplaats”).
 2. AutodealerXL garandeert niet de ononderbroken beschikbaarheid van de diensten, maar streeft naar een beschikbaarheid van 99,00%. Om technische of operationele redenen is tijdelijke beperking van beschikbaarheid mogelijk. Dit kan met name het geval zijn met betrekking tot capaciteitslimieten, de beveiliging of integriteit van de gegevensverwerkingssystemen of vanwege de implementatie van technische maatregelen die nodig zijn voor een juiste of verbeterde levering van de diensten. Hierbij zal AutodealerXL rekening houden met de legitieme belangen van alle betrokken partijen.
 3. Op de volgende tijdstippen wordt de beschikbaarheid van de diensten van AutodealerXL niet gegarandeerd:
 • Dagelijks onderhoud (updates en upgrades) van 20:00 – 22:00 – regionale tijd,
 • Aangekondigd onderhoud
 • De aankondiging wordt ten minste twee werkdagen van tevoren gedaan,
 • Vanwege omstandigheden buiten de controle van AutodealerXL.
 1. AutodealerXL behoudt zich het recht voor om tijdelijk of permanent de gegevensomvang van Verkopers te beperken voor het uploaden van gegevens (inclusief foto’s en statusinformatie), met name indien dit noodzakelijk is om technische redenen, zoals het onderhoud of de optimalisatie van de diensten. AutodealerXL garandeert daarom geen minimumvolume van opslagcapaciteit.
 2. AutodealerXL biedt Verkopers een opname-applicatie waarmee ze alle voertuiginformatie relevant voor de verkoop, zoals de staat, uitrusting en foto’s, digitaal kunnen opslaan met behulp van een smartphone-applicatie. AutodealerXL zorgt ervoor dat alle ingevoerde voertuiggegevens worden overgebracht naar het account van de Verkoper op het Platform.
 3. AutodealerXL biedt Verkopers het gebruik van een “indicator” aan, die hen ondersteunt bij het verstrekken van de meest complete en betekenisvolle informatie over de voertuigen. Er is geen controle op actualiteit, plausibiliteit, juistheid of wettigheid van de overgedragen inhoud en gegevens, en AutodealerXL aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid.
 4. Voor de activering van AutodealerXL ontvangen Veilinghuizen documentatie met de noodzakelijke technische details met betrekking tot de uitwisseling van gegevens en biedingen, evenals een voorbeeldgegevensset met alle gegevenstypen die worden overgedragen in de communicatie tussen het Veilinghuis en AutodealerXL. Er vindt een testrun plaats vóór de eerste activering.
 5. AutodealerXL biedt Gebruikers ondersteuning bij technische vragen of foutmeldingen tussen 9:00 – 17:00 (CET) van maandag tot en met vrijdag. Op feestdagen op het hoofdkantoor van AutodealerXL (momenteel München) is deze ondersteuning niet beschikbaar.

Ondersteuningsverzoeken kunnen telefonisch, per e-mail of via de chatfunctie op het Platform worden gedaan. AutodealerXL zal de ondersteuningsverzoeken onderzoeken en een oplossingsvoorstel aan de Gebruikers voorleggen. AutodealerXL is niet verplicht om vragen van Gebruikers te beantwoorden over diensten die geen deel uitmaken van het onderwerp van de overeenkomst.

 1. Als Gebruikers van AutodealerXL gebruik willen maken van aanvullende diensten zoals advies, aanpassing, implementatie en rapportage, moeten daarover aparte voorwaarden worden overeengekomen in individuele contracten.
 2. AutodealerXL biedt de verkoper, na aparte overeenkomst, een prijsindicatie aan, die op basis van de voertuigdetails (VIN, indien van toepassing) een B2B-verkoopprijs berekent, die via digitale interfaces wordt overgedragen. De vergoeding van AutodealerXL wordt geregeld in een apart contract.

 

 1. Koopcontract en Afwikkeling
 1. Met behulp van de geleverde Software veilt AutodealerXL de Voertuigen in naam van een derde partij en voor eigen rekening. Met de aanvaarding van het hoogste bod in een veiling, wordt een koopcontract gesloten tussen de Verkoper – of in het geval van het bestaan van een raamovereenkomst – tussen Autoveiling EU en de koper. Als er een raamovereenkomst bestaat, regelt deze de gedetailleerde procedures.
 2. Indien de Verkoper een minimumprijs heeft ingesteld en AutodealerXL het Voertuig onder de door de Verkoper ingestelde minimale aankoopprijs verkoopt, is de verkoop afhankelijk van de toestemming van de Verkoper. Deze toestemming kan telefonisch worden gegeven of via het AutodealerXL-systeem. Als een dergelijke toestemming niet wordt gegeven, komt het koopcontract niet daadwerkelijk tot stand. AutodealerXL kan vervolgens een koopcontract met de koper sluiten tegen een andere aankoopprijs via het AutodealerXL-systeem of telefonisch in overeenstemming met de Verkoper. De Verkoper is gebonden aan zijn aanbod 24 uur na de aanvaarding van het voorlopige bod. Een verlenging van deze periode is mogelijk in overleg met de Verkoper.
 3. De aankoopprijs die door de koper moet worden betaald voor het verkochte Voertuig bestaat uit de hamerprijs en de kopersprovisie.
 4. Met de aanvaarding van het hoogste bod in een veiling of de totstandkoming van een koopcontract door heronderhandeling tussen de Verkoper en de koper, draagt de Verkoper zijn aanspraak op de aankoopprijs tegen de koper/Autoveiling EU over aan AutodealerXL, die deze overdracht aanvaardt.
 5. AutodealerXL int de aankoopprijs in eigen naam en voor rekening van een derde en de kopersprovisie in eigen naam en voor eigen rekening, zonder partij te worden bij het koopcontract. Betaling van de factuur is onmiddellijk verschuldigd en vereist geen herinnering (§ 286 nr. 3 BGB).
 6. Het eigendom van de Verkoper met betrekking tot het geveilde Voertuig gaat pas over op de koper na volledige en onherroepelijke ontvangst van de aankoopprijs op de bankrekening van AutodealerXL.
 7. Betaling van de aankoopprijs door AutodealerXL aan de Verkoper is verschuldigd twee bankwerkdagen na ontvangst van de betaling door AutodealerXL van de koper en na facturering door de Verkoper aan AutodealerXL/Autoveiling EU.
 8. Na de verkoop van een Voertuig en nadat de Verkoper een factuur heeft uitgegeven, heeft AutodealerXL het recht om zijn kosten in mindering te brengen op de aan de Verkoper verschuldigde aankoopprijs.
 9. Indien een koper op goede gronden terugtreedt uit een koopcontract als gevolg van onjuiste of ontbrekende gegevensoverdracht waarvoor AutodealerXL verantwoordelijk is, kan de Verkoper het Voertuig kosteloos opnieuw aanbieden in een andere veiling met volledige en correcte voertuiggegevens.
 10. AutodealerXL neemt de facturering aan de koper en de inning op zich, maar niet het inningrisico voor de Verkoper. Indien de koper weigert te betalen en het Voertuig te aanvaarden, is AutodealerXL op basis van de overdrachtsovereenkomst met de Verkoper gerechtigd om zich terug te trekken uit het koopcontract en schadevergoeding te eisen wegens niet-nakoming. Indien er een raamovereenkomst bestaat, is AutodealerXL in een dergelijk geval gerechtigd om zich op basis van een overdrachtsovereenkomst met Autoveiling EU terug te trekken uit het koopcontract dat is gesloten tussen Autoveiling EU en de koper en schadevergoeding te eisen.
 11. In beide gevallen beslist de Verkoper of hij het Voertuig opnieuw in een andere veiling wil aanbieden. Als het Voertuig in een volgende veiling wordt geplaatst, brengt AutodealerXL de Verkoper een verdere verkoopvergoeding in rekening in overeenstemming met de huidige prijslijst/raamovereenkomst.
 12. De koper is als enige aansprakelijk voor eventuele betalingsachterstanden of schade als gevolg van verminderde opbrengsten en kosten. Aansprakelijkheid van AutodealerXL is uitgesloten.
 13. Als de Verkoper per abuis een Voertuig plaatst tegen een onjuiste minimumprijs of als het Veilinghuis per abuis een onjuist bod plaatst tijdens de veiling, is het mogelijk om dit te melden aan AutodealerXL via het Platform of andere schriftelijke communicatiekanalen. De deadline voor het melden hiervan is 24 uur nadat de minimumprijs is ingesteld of een onjuist bod is ingediend. Het rapport moet vóór het einde van de veiling zijn ontvangen. AutodealerXL zal dan de minimumprijs of het bod annuleren als, bij een redelijke beoordeling van de algehele omstandigheden, blijkt dat de indiening van de minimumprijs of het bod inderdaad een fout was. Annulering van de minimumprijs leidt ertoe dat de Verkoper een nieuwe minimumprijs moet instellen.
 14. Indien een dergelijke fout na afloop van een succesvolle veiling aan AutodealerXL wordt gemeld, is annulering niet langer mogelijk. Verkopers en kopers hebben alleen nog de mogelijkheid tot ontbinding overeenkomstig §§ 118, 119 e.v. van het Duitse Burgerlijk Wetboek.
 15. Tijdens een lopende veiling is annulering van een voertuigaanbieding door de Verkoper over het algemeen niet mogelijk, tenzij het verzoek van de Verkoper tot annulering is gebaseerd op een belangrijke reden (bijvoorbeeld aanzienlijke verslechtering of vernietiging van een Voertuig na het begin van de veiling). Op verzoek van AutodealerXL dient de Verkoper de aanwezigheid van de belangrijke reden te bewijzen. In geval van annulering brengt AutodealerXL de Verkoper een vergoeding in rekening in overeenstemming met de raamovereenkomst.

 

VII. Verkoop van voertuigen binnen de EU/buiten de EU

 1. Bij de verkoop van voertuigen die geëxporteerd worden uit de Bondsrepubliek Duitsland dient de aankoopprijs netto te worden betaald. Daarnaast brengt AutodealerXL een retentiebeveiliging in rekening ter hoogte van het geldende wettelijke btw-tarief. Dit bedrag wordt aan de koper terugbetaald zodra hij heeft aangetoond dat het door hem gekochte voertuig is geëxporteerd uit de Bondsrepubliek Duitsland.
 2. Hiervoor moet de koper uit een derde land (buiten de EU) AutodealerXL voorzien van een exportcertificaat van het douanekantoor aan de grens van het derde land, inclusief de melding van de export.
 3. De koper uit een EU-land moet het bewijs van export van een voertuig naar een ander EU-land verstrekken aan de hand van een aankomstcertificaat.
 4. Als de koper niet binnen 3 maanden het bewijs van export van het voertuig verstrekt, zal AutodealerXL een factuur uitgeven inclusief btw en het als beveiliging ingehouden bedrag als btw aan het Duitse belastingkantoor betalen.
 5. AutodealerXL kan een externe transportonderneming opdracht geven voor het vervoer van een voertuig naar een locatie buiten de Bondsrepubliek Duitsland. Overeenkomstig deze opdracht is de transportonderneming verplicht om AutodealerXL onmiddellijk na de export van het voertuig de bevestiging van aankomst/exportcertificaat toe te sturen.

VIII. Overdracht van risico

 1. Het risico van toevallig verlies of toevallige verslechtering komt voor rekening van de verkoper tot het moment van overdracht van het voertuig aan de koper. Indien een voertuig op verzoek van de koper door een transportonderneming wordt vervoerd, gaat het risico van toevallig verlies of toevallige verslechtering over op de koper bij overdracht van het voertuig aan de transportonderneming.
 2. In geval van ontbinding van een koopovereenkomst gaat het risico van toevallig verlies of toevallige verslechtering van het voertuig op analoge wijze terug naar de verkoper zoals beschreven in nummer 1 bij overdracht aan de verkoper of de transportonderneming.
 1. Klachten
 1. Klachten en meldingen van gebreken dienen door kopers rechtstreeks schriftelijk aan AutodealerXL te worden gericht.
 2. Kopers zijn verplicht om direct na de overdracht van het voertuig schriftelijk een melding van gebreken en ontbrekende accessoires te doen. Een klacht wordt geacht tijdig te zijn ingediend als deze voor 24:00 uur op de werkdag volgend op de overdracht wordt gedaan. Indien het voertuig namens een koper aan een transportonderneming wordt overhandigd, wordt er bij de overdracht aan de transportonderneming een transportoverdrachtsbewijs afgegeven. Alle vastgestelde zichtbare gebreken dienen in het transportoverdrachtsbewijs te worden vermeld. De transportonderneming is uitsluitend aansprakelijk voor eventuele schade aan het voertuig tijdens het transport. In geval van overdracht van het voertuig aan een transportonderneming wordt de termijn voor klachten verlengd tot 24:00 uur op de werkdag na de overdracht van het voertuig door de transportonderneming aan de koper, echter uiterlijk tot 24:00 uur op de 6e werkdag na de verkoop. Indien een nauwkeurige diagnose van het gebrek binnen deze termijnen niet mogelijk is, dient toch binnen deze termijnen een algemene melding van het gebrek te worden gedaan. Vertraagde en mondelinge/telefonische meldingen van gebreken kunnen niet in overweging worden genomen.
 3. AutodealerXL brengt de verkoper op de hoogte van het bestaan van een klacht, onderzoekt de rechtvaardiging ervan – indien nodig met behulp van haar juridische afdeling – en brengt de verkoper op de hoogte van het resultaat van het onderzoek, samen met een aanbeveling.
 4. De verkoper is vrij om deze aanbeveling al dan niet op te volgen. Als AutodealerXL een klacht gerechtvaardigd acht, maar de verkoper dit ongegrond acht, dient hij AutodealerXL hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen. Na deze kennisgeving zal AutodealerXL de klacht van de koper afwijzen.
 5. Indien de koper ondanks de afwijzing zijn klacht handhaaft bij AutodealerXL, zal de verdere afhandeling van deze klacht plaatsvinden in nauwe coördinatie tussen de verkoper en AutodealerXL. Hiertoe zal AutodealerXL onmiddellijk de relevante correspondentie tussen haar en de koper aan de verkoper doorsturen, met name in gevallen waarin de koper een rechtszaak aankondigt of in gang zet.
 6. AutodealerXL wijst de verkoper erop dat zij wettelijk verplicht is haar naam te verstrekken op verzoek van de koper.
 7. In de interne verhouding tussen de verkoper en AutodealerXL is AutodealerXL gebonden aan de beslissingen van de verkoper. Indien de verkoper een vordering afwijst, zelfs in geval van een gerechtelijke geschil tussen AutodealerXL en de koper, en dit als gerechtvaardigd wordt vastgesteld door een rechtbank, moet de verkoper AutodealerXL vergoeden voor de gemaakte kosten als gevolg van deze vordering, inclusief alle juridische kosten, en AutodealerXL vrijwaren tegen andere vorderingen van de koper.
 1. Kosten
 1. De te betalen vergoedingen door gebruikers en de betalingsmodaliteiten vloeien voort uit de met hen gesloten raamovereenkomsten.
 2. Indien er geen raamovereenkomst is, worden de vergoedingen overgenomen van het platform. De verschuldigde vergoedingen dienen ook door de verkoper te worden betaald indien een koper niet betaalt of in geval van ontbinding van een koopovereenkomst de aankoopprijs wordt terugbetaald, tenzij AutodealerXL verantwoordelijk is voor de reden van ontbinding van de koopovereenkomst of de niet-betaling van de aankoopprijs.
 3. Wijzigingen van de vergoedingen worden tijdig door AutodealerXL op het platform aangekondigd. Door na de kennisgeving van een wijziging in de vergoedingen gebruik te blijven maken van de diensten van AutodealerXL, stemt men in met de wijziging in de vergoedingen.

 

 1. Gebruiksrechten, rechten van derden, hosting
 1. De verkoper verleent AutodealerXL het niet-exclusieve recht om de inhoud en gegevens in alle bekende en onbekende media te gebruiken, met betrekking tot alle soorten gebruik, beperkt in tijd tot de duur van het contract, onbeperkt in ruimte en inhoud, inclusief het recht op duplicatie, distributie, openbare reproductie (inclusief het recht van beschikbaar stellen op verzoek en verzending), het recht van vertaling en aanpassing en het recht om alle inhoud en gegevens die door hem zijn verstrekt en/of op zijn verzoek zijn verstrekt, te combineren met andere werken, aan te vullen, uit te breiden, evenals het recht om de inhoud en gegevens zelf te analyseren en/of te laten analyseren door derden, ze statistisch te evalueren en/of te laten evalueren (inclusief zogenaamde “tekst- en datamining”) en ze ook te gebruiken en te exploiteren voor marketing-, reclame-, marktonderzoeks- en statistische doeleinden, evenals het recht om de bovengenoemde rechten geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden, evenals alle andere gebruiksrechten die nodig zijn voor de nakoming van het contract. De exploitatie- en gebruiksrechten blijven bestaan ​​na afloop van het contract voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van het contract, voor boekhoudkundige of verificatiedoeleinden of voor naleving van wettelijke bewaarverplichtingen. Er is geen verplichting om deze rechten uit te oefenen en te gebruiken.
 2. De verkoper zorgt ervoor dat de respectievelijke auteur of maker afziet van het uitoefenen van zijn recht om genoemd te worden, voor zover mogelijk.
 3. De verkoper garandeert dat hij alle benodigde gebruiks- en exploitatierechten heeft verkregen met betrekking tot auteursrechten, merkrechten en andere rechten van derden voor alle inhoud en gegevens, dat hij vrijelijk kan beschikken over de genoemde rechten, en dat het gebruik en de exploitatie ervan overeenkomstig deze algemene voorwaarden geen inbreuk maken op rechten van derden of andere wettelijke of contractuele voorschriften. Hij zal er ook voor zorgen dat de relevante taxatieorganisatie(s) de noodzakelijke autorisaties hebben voor AutodealerXL. Als de verkoper persoonsgegevens verstrekt, garandeert hij dat hij alle benodigde toestemmingen heeft verkregen. Indien derden vorderingen indienen tegen AutodealerXL wegens schending van deze bepaling, zal de verkoper AutodealerXL vrijwaren tegen deze vorderingen, inclusief eventuele juridische kosten.
 4. AutodealerXL is gerechtigd om de door de verkoper zelf verstrekte of op zijn verzoek verstrekte voertuiggerelateerde gegevens te gebruiken en te exploiteren (inclusief alle voertuiggerelateerde details, ruwe gegevens, statistische gegevens en metadata, voertuigtypen, ongevalsstatistieken, enz.), zonder verwijzing naar de persoon van de verkoper, zelfs na afloop van het contract, zonder beperkingen qua tijd, ruimte of inhoud. AutodealerXL maakt back-upkopieën van de gegevens van reeds verkochte voertuigen, die doorgaans gedurende maximaal 6 maanden na de verkoop van een voertuig aan de verkoper ter beschikking kunnen worden gesteld. AutodealerXL verzekert dat deze gegevens na afloop van het gebruikerscontract niet worden samengevoegd met persoonlijke gegevens van de verkoper.
 5. AutodealerXL verleent gebruikers het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht, onbeperkt in locatie en beperkt in tijd tot de duur van het contract, om het platform en het account, evenals de software, te gebruiken voor hun interne zakelijke doeleinden en om deze te laten gebruiken door de door AutodealerXL goedgekeurde werknemers van de gebruikers. Gebruikers zijn niet gemachtigd:
 • hun account beschikbaar te stellen, te reproduceren of anderszins te verspreiden, in welke juridische vorm dan ook, aan anderen dan de geautoriseerde personen,
 • het op enigerlei wijze te reproduceren of te verspreiden,
 • de diensten aangeboden door AutodealerXL te gebruiken voor de ontwikkeling van andere diensten,
 • functies van het platform te activeren waarvoor ze geen gebruiksrechten hebben gekregen,
 • de broncode van de software te wijzigen, te vertalen, te reproduceren of te decompileren,
 • de functies ervan te onderzoeken, behalve in de mate toegestaan door de wet in overeenstemming met het UrhG (Duitse auteursrechtwet),
 • wettelijke kennisgevingen met betrekking tot eigendomsrechten van AutodealerXL te verwijderen, te verbergen, te wijzigen of te wijzigen.

XII. Gegevensbescherming/Gebruik van opgeslagen gegevens

 1. AutodealerXL is gerechtigd persoonsgegevens te verzamelen, op te slaan, te verwerken en te gebruiken voor eigen doeleinden. Daarbij moet zij in het bijzonder voldoen aan de bepalingen van de Duitse Algemene Verordening Gegevensbescherming (DSGVO) en de Duitse Telemediawet.
 2. AutodealerXL is met name gerechtigd om de gegevens en informatie over de verkoop van voertuigen te gebruiken en te publiceren, voor zover dit nodig is voor het gebruik van deze diensten, deze informatie door te geven aan de partijen bij een koopovereenkomst, voor zover dit nodig is, deze informatie door te geven aan derden, voor zover dit aantoonbaar noodzakelijk is ter bescherming van de legitieme belangen van derden of het algemeen belang, bijvoorbeeld wanneer het nodig is voor de opheldering van misbruik van het platform of voor algemene juridische vervolging, in andere gevallen dergelijke gegevens door te geven na verkrijging van toestemming van de verkoper/koper, en verkoopgegevens, dat wil zeggen voertuiggegevens, biedstappen en voertuigdocumenten, anoniem te gebruiken.
 3. Indien een gebruiker zijn registratie annuleert, heeft hij het recht op verwijdering van de opgeslagen persoonsgegevens, tenzij AutodealerXL deze nog nodig heeft voor de verwerking van contracten of om te voldoen aan verplichtingen jegens autoriteiten.
 4. Gebruikers zijn verboden om contactgegevens, adressen en andere inhoud die op de AutodealerXL-website worden gevonden, te gebruiken voor commerciële reclame.
 5. Voor het overige wordt verwezen naar de bepalingen van de verwerkingsovereenkomst, die kan worden ingezien op https://app.AutodealerXL.com/dsgvo/sll_auftragsverarbeitungsvertrag.pdf.

 

XIII. Aansprakelijkheid

 1. AutodealerXL is niet aansprakelijk voor schade geleden door gebruikers of derden in verband met het gebruik van het platform en de software of andere diensten die door AutodealerXL worden aangeboden, met name niet voor schade als gevolg van het feit dat biedingen als gevolg van technische tekortkomingen niet op tijd zijn ontvangen of overwogen op het platform. Hetzelfde geldt voor schade als gevolg van het feit dat voertuigen niet zijn gepresenteerd of onjuist zijn gepresenteerd (bijv. tijdelijke storing van het platform). Voor zover dit nodig is voor onderhoudswerkzaamheden, updates of vergelijkbare zaken, behoudt AutodealerXL zich het recht voor om tijdelijk haar website en systeem uit te schakelen. Alleen de verkoper is aansprakelijk voor de inhoud en rechtmatigheid van een verkoopaanbieding.
 2. Voor zover het platform de mogelijkheid biedt om door te verwijzen naar databases, websites, diensten, enz. van derden, is AutodealerXL niet aansprakelijk voor de toegankelijkheid, het bestaan ​​of de beveiliging van deze databases of diensten of hun inhoud. In het bijzonder is AutodealerXL niet aansprakelijk en aanvaardt zij geen enkele aansprakelijkheid voor de rechtmatigheid, juistheid van de inhoud, volledigheid, actualiteit, enz. ervan.
 3. AutodealerXL is verder niet aansprakelijk voor de toegankelijkheid, het bestaan, de beveiliging, juistheid, volledigheid en actualiteit of inhoud van de databases of diensten van derden, evenals van gegevens van derden die op het platform zijn geïntegreerd. In het bijzonder geeft AutodealerXL geen garanties en biedt zij geen garantie met betrekking tot de diensten en technische vereisten van de veilinghuizen. De veilinghuizen zijn verantwoordelijk voor de functionaliteit en het verloop van de veiling, evenals voor (technische) storingen. Storingen in gegevensoverdracht van de veilinghuizen kunnen ertoe leiden dat een gegevenslevering en veiling niet succesvol kunnen worden uitgevoerd.
 4. AutodealerXL is alleen aansprakelijk jegens gebruikers en derden in geval van opzet en grove nalatigheid, evenals in geval van een schending van wezenlijke verplichtingen op grond van artikel 203 (2) nr. 2 van het Duitse burgerlijk wetboek (BGB). Elke verdere aansprakelijkheid is uitgesloten. Deze uitsluiting is niet van toepassing op schade als gevolg van letsel aan leven, lichaam of gezondheid als gevolg van een nalatige schending van de plicht door AutodealerXL of een opzettelijke of nalatige schending van de plicht door een wettelijke vertegenwoordiger of gevolmachtigde van AutodealerXL.
 5. In geval van een nalatige schending van wezenlijke contractuele verplichtingen is de aansprakelijkheid van AutodealerXL beperkt tot het bedrag van de voorzienbare schade die kenmerkend is voor het contract. Wezenlijke contractuele verplichtingen zijn verplichtingen waarvan de nakoming essentieel is voor de behoorlijke uitvoering van een contract en waarop gebruikers regelmatig mogen vertrouwen.
 6. Bestaande fabrieksgaranties worden niet beïnvloed door de verkoop.
 7. Elke verdere aansprakelijkheid van AutodealerXL is uitgesloten.
 8. De verjaringstermijn voor schadeclaims tegen AutodealerXL op grond van de bepalingen 1-3, 5 van deze sectie is 1 jaar.
 9. Gebruikers zijn aansprakelijk jegens AutodealerXL voor schade die laatstgenoemde lijdt in verband met het gebruik van het platform als gevolg van een nalatige schending van hun verplichtingen.

XIV. Aansprakelijkheid voor materiële gebreken

 1. Aansprakelijkheid voor materiële gebreken is uitgesloten. Voertuigen worden geveild in de staat waarin ze zijn op het moment van aanvaarding van het hoogste bod. Gebruikte voertuigen vertonen tekenen van slijtage die overeenkomen met hun leeftijd of kilometerstand. AutodealerXL is geen eigenaar van de voertuigen en geeft daarom geen garantie voor een bepaalde staat of eigenschap van het voertuig. Ook garandeert AutodealerXL niet de juistheid en volledigheid van de informatie die door de verkoper wordt verstrekt. Dit geldt met name voor informatie over een bepaalde staat of eigenschap van het voertuig of de uitrusting ervan. De verkoper is uitsluitend aansprakelijk voor deze informatie.
 2. De uitsluiting van aansprakelijkheid voor materiële gebreken is niet van toepassing in geval van opzet of grove nalatigheid en is niet van toepassing op schade als gevolg van letsel aan leven, lichaam of gezondheid veroorzaakt door een nalatige schending van de plicht door AutodealerXL of een opzettelijke of nalatige schending van de plicht door een wettelijke vertegenwoordiger of gevolmachtigde van AutodealerXL.
 3. Voertuigen worden niet onderworpen aan technische inspectie door AutodealerXL.
 4. De verkoper stemt ermee in dat AutodealerXL zijn naam bekendmaakt aan de koper als de koper aanspraken op aansprakelijkheid voor materiële gebreken aanvoert die niet kennelijk ongegrond zijn en de koper schriftelijk verzoekt om de identiteit van de verkoper bekend te maken.
 1. Toepasselijk recht, Plaats van jurisdictie, Duitse taal
 1. Deze algemene voorwaarden, evenals de bestaande kaderovereenkomsten tussen AutodealerXL en de verkoper en het veilinghuis met betrekking tot het gebruik van het platform, het gebruik van de software en het uitvoeren van veilingen, vallen onder de wetten van de Bondsrepubliek Duitsland. De juridische relatie tussen de partijen wordt beheerst door de algemene voorwaarden in het Duits. Vertalingen van deze algemene voorwaarden dienen ter informatie en verstaanbaarheid. Hetzelfde geldt voor de voertuigbeschrijving op het platform.
 2. Als de gebruiker een handelaar is in de zin van het Duitse handelswetboek (HGB), een rechtspersoon onder publiekrecht of een speciaal fonds onder publiekrecht of een bedrijf in de zin van § 14 van het Duitse burgerlijk wetboek (BGB), is de exclusieve – inclusief internationale – plaats van jurisdictie voor alle geschillen voortvloeiend uit of in verband met de algemene voorwaarden, de kaderovereenkomsten en de koopovereenkomsten voor voertuigen de statutaire zetel van AutodealerXL in München.
 3. Dezelfde plaats van jurisdictie is van toepassing als de gebruiker geen algemene plaats van jurisdictie heeft in Duitsland, zijn woonplaats of gewone verblijfplaats na het sluiten van het contract buiten Duitsland verplaatst of als zijn woonplaats of gewone verblijfplaats onbekend is op het moment dat de vordering wordt ingesteld.
 4. AutodealerXL is echter ook in alle gevallen gerechtigd een procedure aanhangig te maken op de plaats van uitvoering overeenkomstig deze algemene voorwaarden of een voorafgaande individuele overeenkomst of op de algemene plaats van jurisdictie van de gebruiker.
 5. Overheersende wettelijke bepalingen, met name met betrekking tot exclusieve verantwoordelijkheden, blijven onverlet.
 6. Het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG) en de regels van het internationaal privaatrecht zijn niet van toepassing. De contract- en veilingtaal is Duits. Indien documenten in andere talen worden gebruikt, zijn ze alleen voor informatieve doeleinden. De Duitse versie is bindend.

XVI. Scheidingsclausule

Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden of een bepaling die nadien in deze algemene voorwaarden wordt opgenomen, geheel of gedeeltelijk ongeldig of niet-afdwingbaar is of indien er een lacune in deze algemene voorwaarden blijkt te zijn, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen. In plaats van de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling of om de lacune op te vullen, wordt overeengekomen dat de geldige en afdwingbare bepaling van toepassing is die het dichtst in de buurt komt van wat de partijen hebben bedoeld of zouden hebben bedoeld in overeenstemming met de geest en het doel van deze algemene voorwaarden.