AutodealerXL BV biedt haar bezoekers de gelegenheid om via door haar geëxploiteerde websites waar Aanbieder en Bieder respectievelijk Verkoper en Koper elkaar ontmoeten om bindende transacties te doen.AutodealerXL BV treedt slechts op als tussenpersoon en accepteert geen aansprakelijkheid anders dan bepaald in deze Algemene Voorwaarden. De rol van AutodealerXL BV is alleen en uitsluitend het bemiddelen van een wederzijds bindende Koopovereenkomst over een handel tussen Aanbieder en Bieder respectievelijk Koper en Verkoper en zal nooit en te nimmer eigenaar worden van een Voertuig.

Inhoudsopgave:

Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Toepasselijkheid
Artikel 3 – Totstandkoming Koopovereenkomst
Artikel 4 – Aansprakelijkheid
Artikel 5 – Dienstverlening AutodealerXL
Artikel 6 – Levering en overdracht
Artikel 7 – Betaling
Artikel 8 – Schadevergoeding door Verkoper aan AutodealerXL wegens misgelopen provisie
Artikel 9 – Herroepingsrecht
Artikel 10 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hierna genoemde termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Deze algemene voorwaarden zijn het laatst gewijzigd op en geldig vanaf 18 december 2014.

 1. AutodealerXL: AutodealerXL BV zoals ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel Nederland onder nummer 59537647, zijnde de exploitant van de online Verkoopsite.
 2. Bieder: De RDW erkende voertuighandelaar, zijnde een natuurlijk persoon of een rechtspersoon, welke via de Verkoopsite van AutodealerXL een Bieding heeft uitgebracht.
 3. Koper: De RWD erkende voertuighandelaar, zijnde een natuurlijk persoon of een rechtspersoon, welke een Bieding heeft uitgebracht welke is geaccepteerd door een Verkoper.
 4. Aanbieder: De consument of gemachtigde vertegenwoordiger van een rechtspersoon die een Voertuig aanbiedt op een Verkoopsite van AutodealerXL.
 5. Verkoper: De consument, eigenaar of gemachtigde vertegenwoordiger van een rechtspersoon die een Voertuig heeft aangeboden op de Verkoopsite en welke een Bieding heeft geaccepteerd.
 6. Voertuig: Een personenauto, bedrijfswagen, truck, camper, motorfiets, caravan of ander motorvoertuig of vaartuig welke door Aanbieder ter verkoop wordt aangeboden.
 7. Verkoopsite(s): De verkoopsites die door AutodealerXL geëxploiteerd worden. Dit betreft o.a. de navolgende website: www.autodealerXL.nl
 8. Koopovereenkomst: De overeenkomst die door bemiddeling van AutodealerXL tot stand komt tussen Aanbieder en Bieder respectievelijk Verkoper en Koper waarbij Koper zich verplicht om het Voertuig van Verkoper af te nemen en te betalen en Verkoper zich verplicht om het Voertuig te leveren aan Koper voor de Bieding.
 9. Bieding: Het bod dat Bieder heeft uitgebracht op het Voertuig van Aanbieder inclusief eventuele BTW in euro’s.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de Koopovereenkomst die gesloten word tussen Koper en Verkoper welke door bemiddeling van AutodealerXL tot stand is gekomen. Een ieder die gebruik maakt van de dienstverlening vanstemt in met de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden. Deze Algemene Voorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd en gelden onder voorbehoud van druk- en typefouten.

Artikel 3 – Totstandkoming Koopovereenkomst

Er is sprake van een koopovereenkomst wanneer Aanbieder een Bieding van Bieder aanvaard. Aanbieder wordt daardoor Verkoper en Bieder wordt Koper. Bemiddelaar AutodealerXL heeft dit modelcontract met zorg samengesteld. AutodealerXL BV is op geen enkele wijze aansprakelijk voor verkeerd gebruik of misbruik van dit modelcontract. Noch is AutodealerXL partij in dit contract.

Artikel 4 – Aansprakelijkheid

Het kopen en verkopen van voertuigen op de door AutodealerXL geëxploiteerde websites, vindt geheel plaats voor risico van Koper en Verkoper. AutodealerXL is niet aansprakelijk voor onjuist verstrekte gegevens in welke vorm dan ook, behoudens opzet of grove schuld door AutodealerXL. Evenmin is AutodealerXL aansprakelijk voor het handelen van Kopers en Verkopers alsmede de schade die aan een voertuig is toegebracht door een transporteur of derden. AutodealerXL wijst op voorhand alle aansprakelijkheid die niet in deze Algemene Voorwaarden zijn omschreven van de hand en partijen stemmen hiermee in bij gebruik van onze dienstverlening.

Artikel 5 – Dienstverlening AutodealerXL

De rol van AutodealerXL is alleen en uitsluitend het bemiddelen van een wederzijds bindende Koopovereenkomst over een handel tussen Bieder en Aanbieder respectievelijk Koper en Verkoper.

Artikel 6 – Levering en overdracht

 1. Na de totstandkoming van de Koopovereenkomst is Verkoper verplicht om binnen 48 uur contact op nemen met Koper om een afspraak voor levering en overdracht van het voertuig te maken. Dit middels een e-mailbericht, sms-bericht of op telefonische wijze.
 2. De overdracht dient uiterlijk 14 dagen na totstandkoming van de Koopovereenkomst plaats te vinden. Koper en Verkoper kunnen in onderling overleg afwijken van het hierboven genoemde termijn. Zij dienen AutodealerXL hier onmiddellijk van op de hoogte te brengen.
 3. Koper is verplicht om het voertuig over te nemen en de overeengekomen koopsom aan de verkoper te betalen tenzij het voertuig niet aan de omschrijving voldoet zoals is omschreven door Verkoper bij aanmelding van het voertuig. Wanneer het voertuig niet conform omschrijving is, dan heeft Koper de mogelijkheid een aangepast voorstel te doen. Indien Koper en Verkoper geen overeenstemming kunnen bereiken heeft Koper de mogelijkheid hiervan af te zien en kan de koopovereenkomst tegen een schadevergoeding ontbonden worden.
 4. Na de totstandkoming van de Koopovereenkomst mag Verkoper het Voertuig niet meer verkopen aan een derde partij en is er voor Verkoper sprake van verplichting om het Voertuig aan Koper te leveren in de door Aanbieder aangegeven staat.
 5. Levering vindt, tenzij anders wordt afgesproken, plaats door het bezorgen van het voertuig door Verkoper bij Koper. Indien afhalen van het Voertuig is overeengekomen, dan dient het afhalen plaats te vinden op het door Verkoper aangegeven adres. Indien er is afgesproken dat het voertuig door Koper bij Verkoper wordt afgehaald dan is Verkoper verplicht om Koper op de afgesproken afhaaldatum in staat te stellen het Voertuig tussen 9 en 17 uur af te halen.
 6. Wanneer Verkoper en Koper geen overeenstemming kunnen bereiken over het tijdstip van het afhalen, word het tijdstip naar redelijkheid door Koper vastgesteld, maar wel binnen de aangegeven levertijd van 14 dagen en met een termijn voor kennisgeving aan Verkoper van het afhaaltijdstip van ten minste 24 uur.
 7. Koper en Verkoper dienen AutodealerXL onmiddellijk op de hoogte te brengen wanneer een overdracht niet plaats kan vinden. Partijen dienen AutodealerXL de mogelijkheid te geven een oplossing te zoeken bij een eventueel geschil.
 8. Verkoper verklaart dat het door hem aangeleverde voertuig zijn eigendom is en vrij van lasten en beperkingen.
 9. Tot aan het moment van overdracht blijven alle kosten en eventuele schades ontstaan na verkoop betrekking hebbend op het Voertuig (zoals onderhoud, reparatiekosten, bekeuringen, diefstal en eventuele schades) voor rekening van Verkoper.
 10. Verkoper is verplicht tijdens de overdracht alle benodigde documenten (zoals, maar niet beperkt tot, onderhoudsboekje, instructieboekje, alarmcodes, kopie onderhoudsnota’s en kentekendocumenten) over te dragen aan Koper.
 11. Koper is verplicht Verkoper een Vrijwaringsbewijs en kwitantie te verstrekken.
 12. Koper is verplicht zorg te dragen voor het overschrijven van de wettelijke aansprakelijkheid en het eigendom van Verkoper naar Koper. Mocht er een financierings- of leaseovereenkomst op het voertuig van toepassing zijn, dan zal Verkoper Koper hiervan vroegtijdig in kennis stellen en meewerken aan de procedures met betrekking tot de overdracht van het Voertuig.

Artikel 7 – Betaling

 1. Voordat koper overgaat tot betaling van het voertuig, heeft Koper het recht om te onderzoeken of het Voertuig overeenkomt met de omschrijving zoals Verkoper deze tijdens de aanmeldprocedure heeft doorgegeven en samen met Verkoper een proefrit te maken. Eventuele schade die ontstaat tijdens de proefrit, is voor risico van Verkoper, tenzij deze is veroorzaakt door verkeersovertredingen van Koper of andere aan Koper toe te rekenen omstandigheden zoals onder andere onachtzaamheid of roekeloosheid van Koper.
 2. Wanneer koper constateert dat de werkelijke toestand van het voertuig niet is zoals deze is omschreven, heeft Koper recht op een redelijke vermindering van de prijs of het recht de Koopovereenkomst ongedaan te maken c.q. te ontbinden.
 3. Voordat koper overgaat tot betaling van het voertuig, is Verkoper verplicht aan te tonen dat het chassisnummer en identiteitsplaatje van het Voertuig overeenstemmen met de gegevens op het kentekenbewijs. Koper heeft het recht om het kentekenbewijs te controleren en te onderzoeken of de gegevens overeenstemmen met de tenaamstelling.
 4. Koper dient de koopsom uiterlijk aan Vekoper te betalen bij levering en gelijktijdige overdracht van het Voertuig, het regelen van de tenaamstelling en het afgeven van overige bij het voertuig behorende documenten. Koper is verplicht te zorgen voor betaling van de aankoopprijs aan Verkoper, in overleg kan dit contant of middels een directe bankoverschrijving plaatsvinden.
 5. Partijen zijn verplicht elkaar een kwitantie van ontvangst te geven.
 6. Verkoper dient de kwitantie en het verstrekte (RDW) vrijwaringsbewijs goed te bewaren en op verzoek van AutodealerXL daarvan kopieën te zenden.
 7. Koper is verplicht het Voertuig goed te controleren. Koper vrijwaart Verkoper van aanspraken op garantie, tenzij er sprake is van bewuste verzwijging van bij Verkoper bekende verborgen gebreken en/of bedrieglijke opzet. Verkoper is in beginsel verplicht om hem bekende, belangrijke feiten of omstandigheden omtrent het Voertuig mee te delen aan Koper.

Artikel 8 – Schadevergoeding door Verkoper aan AutodealerXL wegens misgelopen provisie

 1. Indien door bemiddeling van AutodealerXL een Koopovereenkomst tot stand is gekomen, is Verkoper jegens AutodealerXL gehouden tot vergoeding van de (omzet) schade die AutodealerXL lijdt als gevolg van aan Verkoper toerekenbare niet of niet correcte levering van het overeengekomen Voertuig aan Koper binnen de in de Koopovereenkomst vermelde termijn van 14 dagen. Deze schade is vastgesteld op 10% van de overeengekomen verkoopprijs met een minimum van € 300,-. In het voorkomende geval zal AutodealerXL aan Verkoper daartoe een factuur doen toekomen. Mocht een Voertuig niet conform omschrijving blijken te zijn, en Verkoper een tegenvoorstel van Koper niet accepteren, dan zijn de hierboven genoemde voorwaarden in dit artikel van toepassing.
 2. Betaling van de in het vorige lid bedoelde factuur dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum door storting of overmaking op de op de factuur aangegeven bankrekening van AutodealerXL. Bij te late betaling van de factuur en nadat AutodealerXL Verkoper in de gelegenheid heeft gesteld om alsnog binnen een termijn van 14 dagen het openstaande bedrag te betalen, heeft AutodealerXL het recht om redelijke kosten van incasso (met een minimum van € 40,-) in rekening te brengen overeenkomstig de wettelijke regeling normering incassokosten. Bij een te vorderen bedrag tot en met € 2.500,- bedragen de incassokosten 15% van de hoofdsom.
 3. Bij het uitblijven van de betaling wordt de vordering uit handen gegeven aan een professionele incassopartner. De administratie van AutodealerXL geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van gedane betalingen en van door AutodealerXL verrichte werkzaamheden.
 4. Het is Koper niet toegestaan Verkoper kosten in rekening te brengen anders dan na overdracht geconstateerde gebreken zoals vermeld in artikel 7 lid 7.

Artikel 9 – Herroepingsrecht

De door bemiddeling van AutodealerXL tot stand gekomen Koopovereenkomst kan door Koper en Verkoper niet worden herroepen.

Artikel 10 – Extra Outlet- Pagina

 • AutodealerXL is NIET aansprakelijk voor de informatie die wordt verschaft via de Outletpagina.
 • De auto’s op de Outlet kunnen (intussen) al zijn verkocht door de inbrenger zelf.

Artikel 11 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op de Koopovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.
  1. Tenzij partijen in onderling overleggen overeenkomen hun geschil voor te leggen aan een andere instantie is de bevoegde rechter in Nederland bij uitsluiting aangewezen om een eventueel geding tussen partijen ter zake van deze.